Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  

 

STATUT

Miejskiego Gimnazjum

im. Adama Mickiewicza

w Dębicy


SPIS TREŚCI

    Rozdział I       -      Przepisy ogólne................................................................. str. 1

    Rozdział II      -      Cele i zadania szkoły.......................................................... str. 1

    Rozdział III     -      Organa szkoły i ich kompetencje..........................................str. 13

    Rozdział IV     -      Zasady współdziałania – rozwiązywanie sporów...................... str. 19

    Rozdział V      -      Uczniowie – prawa i obowiązki..............................................str. 20

    Rozdział VI     -      Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.................................... str. 26

    Rozdział VII    -      Organizacja pracy szkoły....................................................str. 29

    Rozdział VIII   -      WSO, zasady ogólne......................................................... str. 34

    Rozdział IX     -     Skala i kryteria ocen..........................................................str. 37

    Rozdział X      -      Ocena zachowania........................................................... str. 43

    Rozdział XI     -      Klasyfikacja śródroczna i roczna.......................................... str. 45

    Rozdział XII    -      Podwyższenie oceny zachowania........................................ str. 48

    Rozdział XIII   -      Egzamin klasyfikacyjny.......................................................str. 49

    Rozdział XIV   -      Egzamin poprawkowy........................................................ str. 50

    Rozdział XV    -      Postępowanie odwoławcze................................................. str. 51

    Rozdział XVI   -      Projekt edukacyjny........................................................... str. 53

    Rozdział XVII  -      Promowanie.................................................................... str. 54

    Rozdział XVIII -      Egzamin gimnazjalny..........................................................str. 55

    Rozdział XIX   -      Ukończenie szkoły............................................................ str. 59

    Rozdział XX    -      Wyróżnienia i nagrody....................................................... str. 60

    Rozdział XXI   -      Postanowienia końcowe..................................................... str. 60 

do pobrania:  statut.pdf

 

 

 
© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.