Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  
 

 

REGULAMIN MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 1

 

I.  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  UCZNIA

  A. Uczeń

1.    Uczniowie mają prawo do:

1)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole;

2)    poszanowania swojej godności i dobrego imienia;

3)    rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce;

4)    rozwijania zdolności i zainteresowań.

2.    Uczniowie mają obowiązek:

1)   przestrzegania prawa szkolnego;

2)   chronienia własnego życia i zdrowia;    

3)   przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych;

4)   stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób;

5)   dbania o czystość mowy ojczystej;

6)   dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd.

 

  B. Samorząd Uczniowski

3.    Uczniowie mają prawo do:

1)   uchwalenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego;

2)   demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu;

3)   pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji.

4.    Uczniowie mają obowiązek:

1)   traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne;

2)   respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniłby swoich funkcji.

5.    Władze szkoły mają obowiązek spotykania się z Samorządem Uczniowskim, okresowo lub na wniosek samorządu, wysłuchania wniosków i postulatów dotyczących życia społeczności uczniowskiej i odpowiedzi na nie.

 

  C. Lekcja

6.    Uczniowie maja prawo do:

1)   znajomości celów i swoich zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji;

2)   pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

7.    Uczniowie mają obowiązek:

1)   punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia;

2)   aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych;

3)   uzupełniania braków wynikających z absencji.

 

D. Sala lekcyjna

8.    Uczniowie mają prawo do:

1)   udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej według własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą;

2)   kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

9.    Uczniowie mają obowiązek:

1)   pozostawienia sali w nienagannym porządku;

2)   dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe;

3)   niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

 

23.          Wszelkie cenne przedmio

ty (biżuteria, pieniądze, telefony komórkowe) są           pozostawione w szatni n     tutaj do pobrania pełny dokument: regulamin MG1.pdf

24.          Obuwie w worku ochronnym uczeń może pozostawić w szatni lub zabrać ze                 sobą.

25.          Osoby postronne, uczniowie z innych placówek oświatowych, mogą                    przebywać na terenie  szkoły tylko w przypadku załatwiania spraw                    rodzinnych i służbowych.

 

 

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.