Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  
 

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562 z późn.zm.).

 

F      Projekt ma charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, a czas jego realizacji wynosi od 2 tygodni do 7 m–cy, w zależności od problematyki i złożoności.

 

F      Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

 

F      Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

F      Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę końcoworoczną  z zachowania.

 

F      W Miejskim Gimnazjum nr 1 w Dębicy uczniowie klas II przystępują do projektów edukacyjnych w sesji jesiennej i wiosennej.

 

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieka nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego,

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,

3) wykonanie zaplanowanych działań,

4) PUBLICZNE przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 

Szkolnym koordynatorem projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Dębicy jest Pani Izabela Ceglarz.

 

Powrót

 
© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.